הקדמה


בהתחשב בעובדת היותינו חלק מכדור הארץ  ובעובדה שאנו מהווים יחד איתו יחידת-חיים קהילתית אחת, שאינה ניתנת לחלוקה, המורכבת מישויות תלויות זו בקיומה של זו וקשורות זו בזו בגורל משותף


בהתחשב בעובדה שכדור הארץ הוא מקור חיים, תמיכה, הזנה ולימוד, וכי הוא מספק לנו את כל צרכינו כדי לשמור על איכות חיינו


בהתחשב בעובדת קיומו של ניכור, זלזול ואי הכרה בזכות לחיים של האחר, לאור פעולות הביזה, הניצול והזיהום, שגרמו לניוון ולשינויים בתנאי החיים על פני האדמה, תוך סיכון האיזונים הבסיסיים ההכרחיים להתפתחות ולשמירה על קיום החיים על פני כדור הארץ


בהתחשב בעובדה, שאי אפשר להכיר באופן חד צדדי בזכויות לחיים של בני האדם בלבד, ללא גרימת נזק לאיזונים השונים של כדור הארץ עצמו.


בהתחשב בכך, שכדי לשמור על הזכויות לחיים של בני האדם, אנו חייבים להכיר ולהגן על זכויותיו של כל כדור הארץ ושל כל צורות החיים המתקיימות עליו.


בהתחשב בעובדה,שזהו מצב חרום ושעלינו להגיב באופן קולקטיבי נחוש כדי לשנות את השיטות ואופן הפעולה הגורמות להרס עצום של כדור הארץ


אנו, תושבי כדור הארץ מכריזים בזאת על ההצהרה העולמית לזכויות כדור הארץ,

כרעיון משותף אליו חייבים לשאוף כל העמים וכל המדינות בעולם.

לאור ההכרה ברעיון זה, כל אדם באשר הוא וכל מוסדות הייצוג החברתי בכל מדינות העולם, יקחו על עצמם את העול בחינוך ובלימוד להחדרת רגשי הכבוד כלפי זכויות אלו וכלפי החופש, תוך הבטחת קיומו האפקטיבי.סעיף 1  


כדור הארץ הינו ישות חיה.


סעיף  2


כל צורות החיים על פניה אדמה מייצגות את מכלול החלקים הרבים והשונים זה מזה המרכיבים יחדיו את מבנה כדור הארץ.


סעיף  3


לכל צורת חיים, הקיימת על פני האדמה באשר היא, ישנה הזכות המלאה להתקיים ולהיות מוגנת ומכובדת ללא קשר לתועלת שהיא מסוגלת לתרום לאדם.

לכל היצורים בעולם ישנה הזכות לחיות מוגנים ומכובדים ללא חשש מניצול, עינויים ויחס אכזרי מכל סוג שהוא מצידו של האדם.


סעיף  4


כשם שבני האדם בעולם נהנים מכלל זכויותיהם השונות, כך גם בעלי החיים הם בעלי זכויות בהתאם לתנאי החיים הנחוצות לקיומם, למקומם ולתפקידם בטבע.


סעיף  5


אדמת כדור הארץ וכל הישויות המתקיימות והמרכיבות את מכלול החיים על פני כדור הארץ הינן בעלות זכויות שוות מוכרות בהצהרה זו, ללא הבדלי גזע וסוג.


סעיף  6


זכויותיה של כל ישות בודדת הינן מוגבלות על-ידי זכויותיה של כל  ישות אחרת, וכל ניגוד אינטרסים שבו מעורבות זכויות אלו חייב להיפתר באופן שבו ישמרו שלימותה, איזונה ובריאותה של אדמת כדור הארץ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                סעיף  7


אדמת-כדור הארץ וכל הישויות המרכיבות אותה הינן בעלות הזכות לחיות ולהתקיים, לרבות הזכות להתרבות ולקיים את כל מחזורי החיים הביולוגים שלהן בתנאים המירביים בכל שלב ושלב.

כל בעלי החיים על פני כדור הארץ הינם בעלי זכות על מקורות מים כיסוד חיים ראשוני ובסיסי, הזכות לאויר נקי, הזכות לבריאות והזכות לחיות בתנאים ללא זיהום רעלים כימי וקרינה רדיואקטיבית .


לכל בעלי החיים ישנה הזכות שלא להיות אובייקט לשינויים גנטים שיסכנו את שלימותם, את תיפקודיהם ואת תקינות פעולות החיים שלהם.


סעיף  8


חובה על כל האנושות כולה, לכבד את אדמת כדור הארץ בשלימותה ולחיות בהרמוניה עם כל צורות החיים השונות, הלוקחות בה חלק.


סעיף  9


חובה על האנושות לפעול בתיאום ובהסכמה עם החובות והזכויות המוכרות בהצהרה זו ולהבטיח ,שהמחקר לרווחה ולשיפור תנאי החייו של האדם יתרום לרווחת חיי אדמת- כדור הארץ בהווה ובעתיד.


סעיף  10


בהתאם להצהרה זו, חובה על האנושות לעודד ולקחת חלק בלימוד, במחקר, בבדיקה, בהבנתן ובשמירה על המשכיותן של כל צורות החיים בהרמוניה מלאה על אדמת כדור הארץ.


סעיף  11


האנושות חייבת לייפה את כוחם של המוסדות השונים לקביעת נורמות וחוקים ולהוצאתם לפועל  בהגנה על זכויות אדמת כדור הארץ ובשמירתם.


סעיף  12


האנושות אחראית על כיבוד, הגנה ושמירה, ובמקרה הצורך בשיקום שלימותם של מחזורי החיים של כדור הארץ, וכן לפעול למניעת פעילות האדם  המובילה להכחדת בעלי חיים ולשינויים באיזון  האקולוגי  והריסתו.


סעיף  13


חובה על האנושות ליזום ולקדם סיגנון חיים, מודלים כלכלים ומדיניות של פיתוח, שיביאו לכיבוד זכויות אדמת- כדור הארץ, ולכיבוד הזכויות והחובות הכתובות בהצהרה זו.

ההצהרה העולמית על  זכויות  כדור הארץ


  Home  I  FAQ  I  Go further  I  Donate

 

To find out more about the Universal Declaration of Earth's Rights, click here.

© Terre Mère 2010

www.terre-mere.org